MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

BOZÜYÜK BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

   BİRİNCİ BÖLÜM
   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

  MADDE 1

   (1) Bu yönetmeliğin amacı Bozüyük Belediyesi sınırları içinde, dışında yada yurt dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda, cenaze ve gömme işlemlerinin hukuki dayanağı, kapsamlı, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanmasıdır.


     Kapsam
     MADDE 2

  (1) Bu yönetmelik Bozüyük Belediyesi'nin mücavir alanları da dahil sınırları içinde hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğü'nün kuruluş görev ve çalışma kuralları ile Mezarlıkların düzenlenmesini koruma, güzelleştirme ve bakım hizmetlerini ayrıca donatım, tekfin (kefenleme), nakil ve gömü işlemlerinin aşağıdaki şekilde yapılacağını kapsar.

    Bunlar ;
    a) Yetkililerce Gömme İzin Kağıdı ( Defin Ruhsatı ) verilenlerin gömülmesine izin vermek.
    b) Belediyece gösterilen Mezarlıklardan başka yerlere cenaze gömülmesini engellemek.
    c) Ücretli ve ücretsiz cenazelerin Fenni şartlar dâhilinde teçhiz ( donatım), tekfin ve nakledilmesi
    d) Fenni cenaze yıkama yerleri ( Gasılhane ) tesis etmek.
    e) Gerektiğinde, yeni mezarlık alanları tespit ve ilan edip ruhsat almak
    f) Mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirleri almaktır.

 
     Dayanak
     MADDE 3

   (1) Bu yönetmelik; yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu; 01.07.1931 tarihli Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname, 12.03.1942 tarihli Mezarlıklar Talimatnamesi, İçişleri Bakanlığı'nın 21.02.2005 tarih ve 80442 sayılı genelgesi ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri ile Mezarlıklar ve Ölü Defni Hakkındaki Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2000 tarih ve 5853 G: 2000/42 sayılı genelgesi ile diğer ilgili kanun, genelge, talimatname ve mevzuat hükümleri yasal dayanak alınarak hazırlanmıştır.

      

       Tanımlar

       MADDE 4

  Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye

:

Bozüyük Belediye Başkanlığı’nı

b) Meclis

:

Bozüyük Belediye Meclisi'ni.

c) Encümen

:

Bozüyük Belediye Encümeni'ni.

ç) Başkan

:

Bozüyük Belediye Başkanı’nı

d) Müdür

:

Bozüyük Belediyesi Mezarlıklar Müdürü'nü.

e) Müdürlük

:

Bozüyük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü.

f)Mezarlık hizmetleri

:

Mezarlık alanlarında yapılan tüm bakım, temizlik v.s işlemleri.

g) İlgili sağlık kuruluşları

:

Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastaneleri devlet hastaneleri, poliklinik, sağlık ocakları, aile hekimlikleri

h) Ölü

:

Yaşamı sona ermiş kişiyi,

ı) Cenaze

:

Kefenlenip tabuta konulmuş, gömüye hazırlanmış ölü,

j) Defin/gömme

:

Cenazenin toprağa verilmesi işlemi,

k) Lahit

:

Kenarı beton duvar, üstü beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezar,

l) Gasılhane

:

Fenni cenaze yıkama odası.

m) Morg

:

Sıhhi ölü bekletme yeri.

n) Musalla taşı

:

Gömüye hazır, cenaze koyma yeri.

o) Mezar yeri kullanma belgesi

:

Müdürlükçe tahsis edilen ebatları ve ihtiva ettiği bilgileri bu yönetmelikçe belirlenen mezar (veya mezarların) hak sahibini ispata yarayan belge.

ö) İntifa

:

Faydalanma hakkı.

p) Tarife

:

Belediye Meclisi'nce gereken zamanlarda belirlenen ve Mezarlık Müdürlüğü'nün tahsil ettireceği muhtelif ücret miktarı veya ücretsiz hizmet listesi.

r) Hak sahibi

:

Bozüyük Belediyesi'ne makbuz mukabili ücret ödeyen, gerçek ya da tüzel kişi.

s) Ruhsat

:

Mezar yeri kullanma belgesi sahibi olan hak sahiplerinin, mezarlarını inşa etmek için, almak zorunda olduğu inşaat yapma belgesi veya izin.

ş) Teşkilat

:

Müdür, Memur, Bekçi ve işçi

 

 

      İKİNCİ BÖLÜM
     Görev ve yetkiler

     Müdürün görev ve yetkileri
     MADDE 5

       (1) Görevlerden yetkisi dahilinde olanların yapılmasını sağlamak.
       (2) Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
       (3) Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün, memur, hoca, işçi, şoför, definci ve bekçi personelin gözetim ve denetimini yapmak. Memurlara yönetmelik esaslarına göre birinci sicil amiri olarak sicil vermek.
       (4) Gerektiğinde, emrinde çalışanları, uygun gördüğü bölüm ve işlerde görev taksimini yapmak.
       (5) Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için, gerekli tedbirleri aldırtmak.
       (6) Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak.
       (7) Cenaze nakil otoları ve levazıma' tın temin edilmesini sağlamak.
       (8) Mahallinde hizmet verebilmek için, gasilhane ve morg tesislerini hizmete hazır bekletmek.
       (9) Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek.
       (10) Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak.
       (11) Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak.
       (12) Aile mezarlığı sahiplerinden, şartları uyanların devrine ilişkin müracaatlarının incelenerek uygun bulunanların devrini sağlamak.
       (13) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak.
       (14) Yıllık faaliyet raporlarını tanzim ettirmek ve istendiğinde Başkanlığa bildirmek.
       (15) Yönetmelik şartları dâhilinde, yazışmaları takip ettirmek.
       (16) Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında, stratejiyi belirleyip, proje üretmek. Başkanlığa teklifte bulunmak.
       (17) Mezar yerlerinin tespitini yapmak.
       (18) Belediye Başkanlığı'na karşı, sorumluluk bilinci ile çalışmaları kontrol etmek.
       (19) Mezar yeri tecavüzlerini yerinde tespit ederek rapor düzenlemek.
       (20) Mezarlık ve Müdürlük binalarının yangından korunması ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.


       Büro memurunun görevleri
       MADDE 6

       (1) Gelen-giden evrak kayıtlarını yapmak, dosyalamak.
       (2) Bu bilgilerin ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak
       (3) Kayıt ve belgelerin dosyalandırılmasını sağlamak
       (4) Gerektiğinde Başkanlık onaylı mezarlıkların, mezar yeri kullanma belgesini tanzim etmek.
       (5) Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini yapmak.
       (6) Fiyat tarifesini aynen uygulamak.
       (7) Yazışmaları zamanında yapmak.
       (8) Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücret tahsilinin yapılmasını sağlamak.
       (9) Boş satılan mezarlarla ilgili belgeyi tam olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak.
       (10) Daha önceden boş mezar satın alanların cenazesi olursa, Mezar kazım emrini ada, parsel ve mezar numarasına göre, defin vaktini mezarlıktaki görevliye bildirmek.
       (11) Mezar yaptıracak olanların ruhsat ücreti tahsilini yaptırmak.
       (12) Boş ya da dolu olarak satılan mezarların kaydını yapmak.
       (13) Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.
       (14) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 
       Mezarlıktan sorumlu memurun görevleri
       MADDE 7

       (1) Mezarlıkta çalışan personeli koordine eder.
       (2) Mezarlıkların temizlik ve düzenini kontrol eder.
       (3) Mezar yerlerinin krokiye göre ölçüm ve tespitini yapar.
       (4) Defin kayıt defterlerine düzenli olarak defin kayıtlarını yapar. (21.02.2005 tarih ve 80442 sayılı İç İşleri Bakanlığı genelgesine göre)
       (5) Mezarlıkta vatandaşlarca yapılan kenar çevirme ve iç düzenlemelerinin uygunluğunu kontrol etmek.
       (6) Mezar ziyaretçilerinin talebi halinde ziyaretçilere ve cenazesi olanlara yardımcı olur.
       (7) Defin için müracaat edildiğinde yer ve kimlik tespiti yaparak define izin vermek.
       (8) Mezarlık içerisine dilencilerin girmesine engel olmak.
       (9) Görevli kartını sürekli takmak. Müdürlük’çe belirlenen tip kıyafeti giymek.


       İmam ve gasılhane görevlisinin görev ve sorumlulukları
       MADDE  8   

       (1) Görev sırasında resmi kıyafetini giymek
       (2) Cenazelerin yanlış alınmaması ve defin edilmemesi için her cenazenin konulduğu tabuta isim levhası asmak ,yada astırmak.
       (3) Kadın cenazeleri görevli kadın hocalar tarafından dini kurallara göre yıkatıp, kefenletip, tabuta koydurmak.
       (4) Cenazelerin gömülmesi esnasında kazılan veya tahsis edilen mezarın ölçüsüne ve yönüne dikkat edilerek uygun olmayan hususları müdürlüğe iletmek.
       (5) Cenazenin yıkanıp kefenlenmesini sağlamak ve cenaze defnedilirken Kuran-ı Kerim' den ilgili süreler okumak ve talkın (telkin) vermek
       (6) Defin için gelen cenazelerin dini kurallara göre yıkanmasını, kefenlenmesini ve tabuta konulmasını ve gömülmesini sağlamak.
       (7) Gasilhanede yapılacak hizmetlere nezaret etmek.
       (8) Gasilhaneye alınan malzemeden (Kefen, Tabut, Tahta) sorumlu olup, malzemenin giriş çıkışlarını takip ederek kayıtlarını tutmak.
       (9) Cenaze sahibinin başka bir imam görevlendirmesi halinde bu imama yardımcı olmak.

 

 
       Bekçinin görevleri
       MADDE 9

       (1) Mezarlığın periyodik kontrolünü yapar.
       (2) Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada, mezar levhası ve çeşmelerin sağlamlığını kontrol etmek, dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmesini engellemek.
       (3) Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek.
       (4) Mesai saatleri dâhilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz etmek, şayet ikna edemezse ilgili mercilere bilgi vermek.
       (5) Cenazesi olanlara yardımcı olmak.
       (6) İdare Binasında bulunan bekçi, idare binasının güvenliğini sağlamak ve bina içerisinde bulunan demirbaş malzemeleri korumak gözetlemek ve mesai saatleri dışında gelen cenazelerin morga alınmasını sağlamak.
       (7) Görevli kartını sürekli takmak. Müdürlük’ çe belirlenen tip kıyafeti giymek.


       Mezarlık işçilerinin görevleri
       MADDE 10

       (1) Cenaze olduğunda ada, parsel ve mezar numarasını öğrenip, Mezarlık memuru ile birlikte yer tespiti yapmak.
       (2) Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezarı kazmak ve gömü işleminden sonra kapamak.
       (3) Defin işleminde kullanılacak, el arabası, kazma ve kürekleri hizmete hazır tutmak.
       (4) Definden sonra kullanılan malzemeyi temizletip depoya bırakmak.
       (5) Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek.
       (6) Cenazeye rehberlik etmek.
       (7) Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor edip müdürlüğe bilgi vermek.
       (8) Mesai saatleri dâhilinde görevli kartını takmak. Müdürlük çe belirlenen tip kıyafeti giymek.
       (9) Mezarların otunu biçmek ve diğer temizliğini yaparak mezarlığı sürekli temiz tutmak. Mezarlığın bakımını yapmak.

       (10)Huzurevi ve kimsesiz kişilere ait çöken mezarları ile diğer çöken mezarları doldurmak.
       (11)İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak.

       Cenaze nakil aracı şoförünün görevleri
       MADDE 11

       (1) Müdürlüğün bildirdiği adresten cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taşımak.
       (2) Mezarlıktan civar İl ve İlçelere nakil olan cenazelerin taşınmasını sağlamak.
       (3) Cenaze araçlarının günlük periyodik bakımını yapmak.
       (4) Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak.
       (5) Belediye sınırları ve mücavir alanları dışında görev alması halinde tahakkuk müzekkeresini doldurmak.
       (6) Mevsim şartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafet ile görev yapmak, görevli kartını takmak.

       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
       Ölüm halinde yapılacak işlemler

       Müracaat  
       MADDE 12

      (1) Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat eden ve cenazesi bulunduğunu bildiren vatandaşlara aşağıda belirlenen şekilde cenaze kaldırma hizmeti verilir.
       a) Cenaze belirtilen adresten alınarak mezarlığa veya istenilen yere getirilmesi için cenaze aracı tahsis edilir. İstenildiği takdirde Belediye'ye ait gasılhane de gereken tam hizmet verilir.  
       b) Cenazenin defin ruhsatı alınmamışsa cenaze sahiplerine defin ruhsatı aldırılır.
       c) Belediye Meclisi'nce hazırlanan tarifeye göre, ücret tahsili yapılır.
       d) Ücretsiz mezar talebi halinde, cenaze sahibine yer göstermek.
       e) Cenaze için satılan mezar yanında, boş mezar satışı yapılırsa, boş mezar satın alana mezar yeri kullanma belgesi tanzim edilir. Tek mezar alınıp defin yapılan mezar için belge tanzim edilmez.


       Gömme izin kağıdının alınması
       MADDE 13

       (1) Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya Belediye sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için kesinlikle gömme izin kağıdı alınması gerekir.
       (2) Ölümün evde olması durumunda gömme izin belgesi ilgili en yakın sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir. Mesai saatleri dışında bu işlem nöbetçi sağlık kuruluşu doktoru tarafından gerçekleştirilir.
      (3) Ölümün hastanede olması durumunda ise gömme izin kağıdı hastane tarafından düzenlenir.
      (4) Adli tıp veya Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Gömme izin belgesine çevrilir.
       (5) Yurt dışında ölüp Ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek gömme izin kağıdı alınır.
       (6) Gömme izin kağıdı eksiksiz ve okunaklı doldurulmalıdır.


       Cenaze defin hizmetleri
       MADDE 14

       (1) Mezarlık görevlisi, gömme izin kâğıdının aslını ve mezar yeri ücretinin alındığını belgeleyen tahsilât makbuzunu görmeden gömme işlemini yapamaz.
       (2) Yurt dışından getirilen cenaze için, hava limanı doktorunun verdiği belgenin aslı ve cenazenin teslim alındığı ülkede verilen belgelerin birer sureti teslim alınır.
       (3) Mezarlığa mesai saatleri dahilinde cenaze gömülür. Bu müddet dışında (gün doğarken, gün batarken ve geceleyin) bütün muameleler yapılmış ve bitirilmiş bile olsa, cenaze gömülmesine çok özel durumlar dışında izin verilmez.
       (4) Ölüm raporu, defin belgesi yerine geçmez ve ölüm raporuyla cenaze gömülmesine izin verilmez.
       (5) Gömme izin belgesi müteselsil devam eden numaralı olmalı, ilgili kurumun mühür (veya kaşesi)mutlaka basılmış olması ölene ait bilgileri ihtiva etmesi, doktorun adı-soyadı ölenin adı-soyadı ve ölüm sebebinin, ölüm tarihinin, belgenin veriliş tarihinin mutlaka doğru olarak yazılmış olması gerekir.
       (6) 0- 12 yaş arası olan çocuklar çocuk cenazesi sınıfına girer.
       (7) Defin ruhsatının arkasına cenaze yakınının adı soyadı adresi ve telefon numarası yazılır.
       (8) Mezar kazma işlemi Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılır.
       (9) Mezar üstü defin yapılacaksa önceki definin üzerinden 5 yıl geçtikten ve üzerine defin yapılacak ölünün 1. derece yakınlarının onayı alındıktan sonra defin yapılır.
       (10) Müdürlüğümüzde görevli imam olmaması halinde imam cenaze sahibi tarafından temin edilir.


       Mükerrer Defin
       MADDE 15

      (1) Her mezara bir ölü defnedilir. Aynı mezara definden itibaren 5 yıl geçtikten sonra 2. bir cenazenin gömülmesine izin verilir
       (2) Hıfzısıhha Kanununun 223.maddesi uyarınca defin tarihinden itibaren 5 yılı tamamlayan her türlü mezara önce defnedilen cenazenin 1.derecede yakınının isteğiyle cinsiyet farkı gözetilmeden, resmi müracaat ile Mezar yeri mezar yeri, levha ve ruhsat ücretini ödeyerek eski definin kemikleri aynı mezarın tabanında muhafaza edilerek 2. bir cenaze defnedilmesine izin verilir.


       MADDE 16

     (1) Ölü doğum olması halinde, kimsesiz mezar adasındaki mezarlardan herhangi birisine ücretsiz defin işlemi yapılabilir. Cenaze yakını isterse ücretli çocuk mezarı satın alıp, defin işlemi yapmasına izin verilir.
       (2) Herhangi bir hastanede tedavi esnasında kesilen kol veya bacak gibi organlar, ücretsiz olarak kimsesiz mezar adasındaki boş mezara gömülür.
       (3) Mezarlıkta cenaze sahibinin resmi talebi ya da başka bir sebeple mezar boşaltılırsa, mezarın mülkiyet hakkı (kayıtsız, şartsız) Belediyeye intikal eder. Kullanılmayan mezar bedeli hiçbir suretle, mezar sahibine (mezar satın alana) veya mirasçısına iade edilmez. Tahsis edilen mezarlar 3.kişilere satılamaz.
       (4) Ücretli mezarların defin tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yaptırılması zorunludur. Bu süre içerisinde yaptırılmayan mezarların mülkiyet hakkı belediyeye geçer.Bu mezarlara defnedilmiş kişilerin kemikleri mezar tabanında bırakılmak sureti ile üzerine yeni bir cenaze defnedilmek üzere bir başkasına tahsis edilir.
       (5) Satın alınmış fakat defin yapılmamış 1.veya 2. sınıf mezar yerlerindeki mezarlar satın alma tarihinden itibaren 15 yıl içerisinde sahipleri tarafından çevrilmemiş ise, mezarlar belediye tarafından bir başkasına tahsis edilebilir.


       Cenazenin Mezardan Çıkarılması Ve Kemik Bakiyesi Nakli
       MADDE 17

     (1) Bulaşıcı hastalıklardan (AİDS, kuduz, kanser vs.)ölenlerin, trafik kazasında vücudunun 2/3'ü (üçte ikisi) parçalanarak vefat edenlerin, yanarak ölenlerin mezarı (adli mercilerin kararı hariç) defin tarihinden itibaren 5 yıl geçmeyince açılamaz.
       (2) Cenaze sahibinin kemik bakiyesi nakli için yazılı müracaatı halinde, defin tarihinden itibaren 3 yıl geçmesi gerekir.(Hıfzısıhha229,230-1)


       Cenaze Nakli
       MADDE 18

     (1) İlgili Kurum Ve Kuruluşlardan Gömme izin kağıdı alan vatandaşlar Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat ederek Cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler.
       (2)Cenaze nakil hizmeti şehir içi ve şehirlerarası olarak gerçekleştirilir.
       (3) Cenaze nakil işlemleri çok zorunlu sebep olmadıkça sadece Cenaze nakil aracı ile yapılır.
       (4) Şehirlerarası nakil yapılacak ise araçta mutlaka soğutma sistemi bulunmalıdır.

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
       Mezar türleri ve mezar sınıfları


       MADDE 19

     (1) Birinci sınıf mezarlar: Aile Mezarları olup en fazla beş kişiliktir. Bu mezarlar, 2, 3 ve 5 er kişilik olarak verilir,Parselasyonlar 5 er kişilik olduğundan Tek kişilik ve dört kişilik verilmez. Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında satılır. Mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bu kişilerden kimin defnedilmesini istiyorsa Müdürlüğe bildirip gerekli işlemleri yaptırır. Mezar yeri tahsis edilen kişi öldüğünde kanuni mirasçıları aynı hakka sahiptir.
       (2) İkinci sınıf mezarlar : Bu mezarlar bir ve iki kişiliktir.Birine ölen defnedilir.İkincisi ise sağ olan eşine yada birinci derece yakınına tahsis edilir. Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığı satılır. Mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bu kişilerden kimin defnedilmesini istiyorsa Müdürlüğe bildirip gerekli işlemleri yaptırır. Mezar yeri tahsis edilen kişi öldüğünde kanuni mirasçıları aynı hakka sahiptir.
       (3) Üçüncü sınıf mezarlar; Tek Kişilik olup hüviyeti bilinmeyen Cumhuriyet Savcılığınca defnine müsaade edilen kimsesiz, fakir ve muhtaç olduğu Belediye veya Mahalle Muhtarlıklarınca tespit edilenlerin cenazeleri bu Mezarlıklara defnedilir. Ücretsiz olarak verilir, beş yıl içerisinde ücreti ödenerek sahip çıkılmazsa üzerine başka bir defin yapılır.
       (4) Şehit mezarları: Şehitler için ayrılan mezar yerleridir. Ücretsiz olarak verilir.
       (5) Gayri Müslim ve yabancı mezarlar: Gayri Müslim cenazeler için düşünülen tek mezarlardır. Ada ve mezar numarası mevcuttur. Ayrı dine mensup insanlar için özel yabancılar mezar adası tahsis edilir. Gayri Müslimler, kendi cenaze ve defin işlemlerini mensubu oldukları din ve mezhep inancına göre yapabilirler. Belediye Meclisi'nce belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
      

     BEŞİNCİ BÖLÜM
     Mezar Yaptırma

   MADDE 20

     (1) Mezar yaptırma mezar ücretini ödemek şartı ile cenazenin gömülme tarihinden itibaren, betonlu veya betonsuz mezarlar için 6 ay sonra toprak üstü mezar inşaatına izin verilir.
       (2) Mezar inşaatı Mezarlık Müdürlüğünün iznine tabidir.
       (3) Mezar sahibi, istediği zaman, istediği ehil ustaya ancak; Mezarlık Müdürlüğünün verdiği ölçüler dahilinde mezar yaptırabilir. Bu yapım işleri Mezarlık görevlisine bilgi verilerek ve onun kontrolü çerçevesinde gerçekleştirilir.

 
       Mezar Satışları
       MADDE 21

       (1) Ölüm halinde mezar satışları için, gelir ücret tarifesi uygulanır.Cenazesi olan vatandaş durumuna göre ücretini ödeyerek istediği mezarı satın alabilir.
       (2) Boş mezar satın alana mezar yeri kullanma belgesi verilir.
       (3) Resmi müracaat ile isme ve aileye tahsisli mezarlara hak sahibi yerine, 1. derecede yakınlarından birinin ( kan hısımlığı, anne, baba, oğlu, kızı, torunları; çocuklarının çocukları) yakınlık derecesinin belgelenmesi ve mezar sahibinin muvafakati ile cenaze defin edilebilir.

       ALTINCI BÖLÜM
        Ziyaret

     MADDE 22

       (1) Arife ve Bayram günleri güneşin doğuşundan, batışına kadar, diğer günlerde ise sabah saat 8.00'den akşam güneş batımından bir saat öncesine kadar mezar ziyareti yapılabilir. Geceleyin mezar ziyareti yapılmaz.
      (2) Ziyaretçilerin, hürmet ve nezaketle hareket etmeleri mecburidir. Münasebetsiz hareketlerde bulunanlar ve kurallara aykırı hareket edenler, derhal mezarlıktan çıkartılır. Zorluk çıkartanlar ise Zabıta ve Polise bildirilir.
      (3)Mezar yerini tespit edemeyenlere mezarlık görevlilerince yardımcı olunur.

       

       Yasaklar
       MADDE 23

      Ölenlere hürmet ve saygı bakımından, mezarlıkta uygulanacak yasaklar şunlardır:


       a) Mezarlık içerisine araç girmesi yasaktır. Ancak; cenaze nakil otosu, resmi otolar ve inşaat malzemesi taşıyan araçlar bu yasağın dışındadır. Mezarlıkta korna, klakson ve müzik aleti çalmak, araç yıkamak yasaktır.
       b) Piknik yapmak. Keyif verici yiyecek ve içecek kullanmak,
       c) Çeşmeleri, mezar taşları ve süslerini tahrip etmek, Çiçekleri koparmak, Ağaçları sökmek ve kırmak ağaç gövdelerine çizmek veya yazı yazmak.
       d) Dilencilik ve satıcılık yapmak.
       e) Makbuzla para toplamak, ziyaretçilerden para istemek.
       f) Mezar üzerine oturmak, ağaçlara çıkmak.
       g) Hayvan otlatmak veya herhangi bir gayeyle hayvan gezdirmek.
       h) Her türlü Avlanmak,
       ı) İnşaat molozlarını bırakmak veya çöp dökmek.
       i)Çevre duvarından girmek.
       j) Mezarlıkta yatmak.
       k)Refakatsiz çocuk bırakmak,
       l) İzinsiz mezar inşaatı yapmak.
       m) Şerbet vb. içecekler satmak.
       n) Mezarlıklara çiçek türleri haricinde resim, bez parçası gibi hurafe inanışlara sebep olacak şeyler dikmek, koymak.
       o) Geceleyin, mezarlık ziyareti yasaktır.
       ö) Geceleyin defin yapmak yasaktır.
       p) Yasaklar Mezarlık Bekçisi tarafından denetlenir.
       r) Ücret karşılığı kur'an okunması yasaktır.

    YEDİNCİ BÖLÜM
     Diğer hükümler

      MADDE 24

    (1) Kanun, tüzük, yönetmelik ve 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu gereğince, Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevi, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülür.


       MADDE 25

    (1) Cenaze sahibinin (yakınının) talebine göre, ölen kişi (mevta: meyyit), gasılhanede kefenlendikten sonra dini işlemleri müteakip mezarlığa götürülüp defin işlemi yaptırılır.
     (2) Mezarlık personeli, cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik, saygılı ve anlayışlı davranacak, yönetmelik şartları dâhilinde gereken kolaylık gösterilecektir.


       MADDE 26

   (1) Huzurevi, fakir ve kimsesizlerin cenaze masrafları, tamamen Belediye tarafından karşılanır. Mezar yeri, levha, nakil, kefenlik ücreti alınmaz. Müdürlüğün uygun gördüğü yere defin işlemi yapılır.
    (2) Fakir cenaze yakını(sahibi), imkânı olduğunda resmi bir müracaatla mezar yeri, levha, ücretini Belediye Meclisi kararına göre ödeyerek cenaze yerinden çıkarılmadan aynı mezar yeri üzerine toprak üstü mezar yapmasına izin verilir.
    (3) Fakir cenaze yakını isterse, başka bir yerden boş mezar yeri satın alıp, defin tarihinden itibaren bir yıl sonra cenaze masraflarını (mezar yeri, kefenlik, havlu) karşılayıp, malzemeleri mezarlık deposuna teslim ederse, kemik bakiyesi nakline izin verilir.
     (4) Zorunlu bir neden olmadıkça (mezarlıkta yer kalmaması vs.) ve 5 yıldan önce fakir cenazelerin üzerine başka cenaze defnedilmez.
     (5) Şehitlerin ve Gazilerin defin işlemleri için hiçbir ücret alınmaz
     (6) İmar alanına giren ve belediyeye bedelsiz olarak terk edilen yerler üzerindeki mezarlar imar müdürlüğünün onayı ile belediye tarafından bedelsiz olarak yer tahsis edilerek nakledilir.
     (7) Nakillerde Belediye Meclisince kabul edilen gelir tarifesi uygulanır. Hiçbir şahsa, özel ve tüzel kişilere ayrıcalık tanınmaz. Ücretler peşin ödenir.


       MADDE 27

    (1) Belediye Meclisince kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Hiçbir şahıs, kurum, özel veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz. Mezar ücretleri peşin ödenir.


       MADDE 28

   (1) Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde, Mezarlık Müdürlüğü hizmetlerinde destek olmakla yükümlüdürler.


       MADDE 29

      (1) Şehir mezarlığında mezar yaptıracak olan vatandaş, mezar ücretini ödedikten sonra, mezar ustasını seçmekte serbesttir.Mezar ustaları, mezar inşaatından artan moloz ve kumlar en geç 3 gün içinde mezarlık dışına taşımaktan sorumludur.Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanır. Zabıtaca cezai işlem yapılır.


       MADDE  30

   (1) Mezar yeri çevirmeleri 25 cm yüksekliğinde, arazi eğimine uygun, beyaz mermer tozu ile sıvanmış olacaktır .Ancak daha önce çevresinde çevirme yapılan duvar yüksekliklerine uyum sağlamak için izin alınarak emsal yükseklik aynen uygulanabilir.


       MADDE 31

      (1) Mezar yeri çevirmeleri belediyece belirtilen ölçülerin dışında yapılırsa yıktırılır.


       MADDE 32

            (1)    Belediyece ücretsiz olarak defnedilmiş kimsesiz mezarların üzerine definden itibaren 5 yıl geçtikten sonra başka bir defin yapılır.Ücretsiz yer tahsisi yapılarak defnedilmiş sahipsiz veya fakir mezarlıklarının ücreti ödenmediği sürece çevrilmesine izin verilmez.

           
  Ada, Parsel Ve Mezar Levhaları
  MADDE 33

             

             (1) Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde, mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlandığından, parselasyon planı uyarınca ada, parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır.
  (2) Mezarlıkta intizamlı ve düzenli bir çalışma için, ölenlerin gömülmesinde,mezar yapımında ve ziyaretçi için kolaylık sağlandığından, parselasyon planı uyarınca ada,parsel ve mezar numaralarını gösteren levhalar yaptırılır.Ve gelir ücret tarifesine göre, mezar satın alandan levha ücreti tahsil edilir.
   (3) Ada levhası mezar adası köşesine, parsel levhası parsel mezar ( aile mezarı ) köşesine ve mezar levhası mezar köşesine dikilir.
   (4) Ada levhası: Yükseklik 2 metre,Çubuk demir:20'lik saç levha kalınlığı: 2 milimetre, levha eni: 25 cm. boyu 50cm. levha rengi beyaz,yazı ve rakam rengi:yeşil
   (5) Parsel ya da Mezar levhası: Yükseklik:1 m,Çubuk demir:10'lu ,saç levha kalınlığı: 1,5 mm,levha boyu 15 cm.,levha eni: 10cm,levha rengi beyaz.,yazı ve rakam rengi siyah.

           
       MADDE 34

             

             (1) Defin işleminden önce veya sonra yapılacak dini merasimler, mezarlıkta görevli hoca tarafından sevk ve idare edilir. Dışarıdan gelenler din görevlisi bile olsalar, yapılacak işlere müdahale edemezler ve görevli personelin işine karışamazlar.

           
       MADDE 35

             

             (1) Vatandaşın mezarlık hakkındaki duyarlılığı esas alınarak, istenmeyen durumlara karşı geceleyin idare binası, hizmet binaları ve mezarlık girişinin yeterince aydınlatılması gerekir.

           
       MADDE 36

             

             (1) Umumi Hıfzısıhha kanunun 212. maddesi uyarınca, mezarlık çevre duvarından insan ve hayvan girmemesi için en az 2 m yükseklikte, 30 cm genişlikte çevre duvarı taş veya beton ile çevrilir, muhafazası gerekir. Lüzum ederse duvar üzeri, demir korkuluk ilave edilir.

             
       MADDE 37

             (1) Her mezarlığın kontrol edilebilecek şekilde bir ana giriş kapısı, bekçi kulübesi, idare binası, hizmet binası (gasil hane, morg, mescit, depo vs.) ve diğer tesisler (otopark, tören alanı vs.) olmalıdır.

             
       MADDE 38

             

             (1) Mezar ustaları, mezar kazımı ve betonlaşması, toprak üstü mezar inşaatı sırasında, istenen ölçü ve kurallara uymak zorundadırlar. Ölçülere ve kurallara aykırı kazılan ve betonlaşan mezarlar ile yapılan mezarlar yıktırılır ve yasal işlem yapılır. İlgililerden izin almadan hiçbir mezar ustası Belediye Mezarlıklarında çalışamaz, çalıştırılamaz.

           
       MADDE 39

             

             (1) Mezarlığın muntazam ve mazbut bir giriş ve çıkış kapısı olacaktır. Kapı yeterli genişlikte, kapı yüksekliği otobüs ve kamyon yüksekliğinden az olamaz.
 (2) Mezarlıkta hizmet verebilmek için bekçi odası, idare binası, lojman, hizmet binası, bekleme odası, mescit ve diğer tesislerde hizmete hazır tutulur.
  (3 Mezarlıkta araçlar için yeterli genişlikte yollar ayrılmış olup parke taşı döşenmesi uygun görülür.
  (4) Mezarlığın bir adı ve yapıldığı tarih yazılır.
  (5) Defin yapılan mezar adalarının etrafı, defin işlemi bittikten sonra yola ve mezarlara zarar vermeyecek yerlere, yaprağını dökmeyen ağaçlar dikilir. Dikilen ağaçların sulanması, bakımı ve budaması yapılır. Anayol ve 2. derecede yol kenarları ağaçlandırılır.Mezar üzerine ağaç dikilmesi uygun değildir.
  (6) Yağmur sularının birikmemesi için mezar adalarının arasında su tahliye kanalları açılır ve künkler döşenir.

           
       MADDE 40

             

            (1) Ölen kişilerin yıkanıp kefenlenmesi için, nüfus kesafetine göre mezarlık dahilinde, yeterli sayıda cenaze hazırlama yerleri, bu yerlerin dezenfeksiyon tertiplerinin yaptırılması zorunludur.

           
       MADDE 41

             

             (1) Çocuk cenazesi olan vatandaş, çocuk mezarı satın alabileceği gibi, betonlu, betonsuz veya aile mezarı satın alabilir ve defin işlemi yaptırılabilir.

             

                Mezarlık Personeli Çalışma Takvimi
      MADDE 42

             

             (1) Normal çalışma günleri ile resmi tatil günlerinde mezarlıkta bekçi, definci, şoför ve diğer işçiler hizmet verirler.
  (2) Mezarlık çalışanları greve iştirak edemezler.
  (3) Mezarlıkta çalışan personel, mesai saatleri dâhilinde izinsiz iş yerini terk edemezler.
  (4) Bayram ve resmi tatil günlerinde çalışanların sayısı, normal günde çalışanlarının sayısının yarısından az olamaz.

           
       Mezar Ölçüleri
       MADDE 43

             

             (1) 1 Kişilik mezar ebatı, 2,30 m x 1,20 m dir. İki mezar arası 40 cm dir Aile yerleri 5 er kişilik sıra mezar yerleri ise 2 şer kişiliktir.

              (2) Çocuk mezarları: Boyu 100 cm. Derinlik 100 cm. Genişlik 60 cm. İki mezar arasındaki mesafe 40 cm, dir.

           
       MADDE 44

             

             (1) Mezarlıkta sağlıklı bir elektrik ve telefon şebekesi olduğu gibi, sağlıklı bir su şebekesi döşenir. Uygun yerlere çeşme yapılır. Mezar aralarına çeşme yapma izni verilmez, uygun yerlere çeşme yapma izni verilirse, su borularının en az 30cm. toprak altında döşenir. Çeşmelere vana takılması ve kurna konulması zorunludur. Su tesisatı olmayan yerlerde, mezarlıktan en az 100(yüz)metre uzaklıkta su kuyusu açılıp su ihtiyacı karşılanır. Mezarlık içerisine, su kuyusu kazılmasına izin verilmez.

             

           
       Yeni Mezarlık Alanı Oluşturmak
       MADDE 45

             

            (1) Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediye tarafından gayri menkul Satın alınarak, mezarlık etrafı duvarla çevrilir.

           
       MADDE 46

             

            (1) Mezarlıklar Müdürlüğünde istihdam edilen görevliler her ne ad altında olursa olsun bahşiş ve hediye alamazlar.Usulsüz hareketleri tespit edenler hakkında tabi oldukları yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır.
(2) Mezarlık İdare personelince yürütülmekte olan görevler dışındaki işler (mezarlık işletilmesine ilişkin işler ) İkinci şahıslara yaptırılabilir.
(3) Mezarlık içerisinde para karşılığı Kur'an okunması yasaktır.

      SEKİZİNCİ BÖLÜM
     Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
       MADDE 47

    (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


       Yürürlük
       MADDE 48

(1)Bu yönetmelik hükümleri; Bozüyük Belediye Meclisi'nin kararından sonra yürürlüğe girer.


   Yürütme
  MADDE 49

 (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür


.

 

 

 

Önemli Linkler