HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Bozüyük Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün, teşkilat yapısını, hukuki statüsü­nü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Bozüyük Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün; Bozüyük Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame edilmesi, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediye’nin savunulması, Belediye adına icra takibi yapılması, Belediyeye karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile Hukuk İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev ve yetkileri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 49.maddesi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve tabi olduğu diğer mev­zuat hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Bozüyük Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bozüyük Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih ve 32 sayılı karı ile kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;

Başkan :Bozüyük Belediye Başkanını,

Başkanlık :Bozüyük Belediye Başkanlığını,

Belediye Meclisi :Bozüyük Belediye Meclisini,

Belediye Encümeni :Bozüyük Belediye Encümenini,

Müdürlük :Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

Müdür :Hukuk İşleri Müdürünü,

Avukat: Başkanlığın verdiği vekalete dayanarak belediyenin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürüten ve yönet­melikte belirlenen diğer hizmetleri ifa eden 657 sayılı Yasa’ya tabi, sözleşmeli/diğer statüdeki avukatları,

Büro personeli: Hukuk İşleri Müdürlüğünün dava dosyaları ve diğer yazışmalarını, evrak kayıt işlemlerini yürüten görevli personeli­ni,

Personel: Bozüyük Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Belediyenin tüm memur, işçi ve sözleşmeli personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Bozüyük Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve diğer Hukuk Bürosu/Hukuk Kalemi personelinden oluşur.

Bağlılık

MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

Bozüyük Belediyesi adına yargı mercileri nezdinde dava ikame etmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak.

Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

Bozüyük Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda istişari mahiyette hukuki görüş bildirmek.

Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak.

Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, kayıtları tutmak.

Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlık Maka­mınca lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtmek.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Hukuk İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Ka­nununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yap­maya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Hukuk İşleri Müdürlüğünü temsil eder.

b) Müdürlüğün en üst yöneticisi olarak Hukuk İşleri Müdürlüğünü sevk ve idare eder.

c) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, müdürlük personelini denetlemek.

d) Belediye aleyhine açılmış veya Belediye tarafından açılması gereken davalar ve icra takipleri ile gerekli diğer işleri avukatlara tevzi eder. Hukuk İşleri Müdürlüğünün gelen/giden günlük evrak akışını avukatlar/diğer görevli personele tevzi ile işlerin aksamadan yürümesini sağlar.

e) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

f) Hukuk İşleri Müdürlüğünün en üst yöneticisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu gereğince sahip ol­duğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

g) Mahkeme ve icra masrafları, harç ve giderleri ile ilgili olarak avans çekilmesi/kapatılması ve konu ile ilgili her türlü mutemetlik görevini ifa etmek üzere Müdürlük emrinde çalışan personel arasında görevlendirme yap­mak, konu ile ilgili yetkileri kullanmak.

h) Disiplin Yönetmelikleri gereğince ve disiplin amiri olarak sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

i)  Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve/veya sözlü talimatlarla; avukatlar ve di­ğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.

j) Başkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve Müdürlükler tarafından istenilen hukuki mütalaa taleplerini bir avu­kata havale edip, birlikte istişare ederek müşavirliğin konu hakkındaki hukuki görüşünü bildirir.

k) Dava ve icra dosyalarıyla diğer evrakın arşivlenmesi ve ayniyat işlemleri için Müdürlük emrinde çalışanlar ara­sından görevlendirme ve gerekli kontrolleri yapar.

l) Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin yürürlükte bulunan, yasa, tüzük, yönetmelik ve Başkanlık tarafın­dan yayınlanan genelgelere uygun olarak çalışmasını temin eder.

m)    Hukuk İşleri Müdürlüğünün tahmini gider bütçesini hazırlar.

n) Görevlendirildiği komisyonlarda ve toplantılarda hazır bulunur.

o) İstenildiğinde Müdürlük çalışmalarını bir rapor halinde Başkanlık Makamına sunar.

p) Başkan ve/veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri yerine getirir.

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 11- Avukatların görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Baş­kanı’nın Belediyeyi temsilen verdiği vekâletnameye istinaden, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini müdafaa ederler, duruşma, keşif, haciz gibi, yargı mercilerindeki işleri yürütürler. Dava ve icra takiplerine ilişkin işlemlerin devamı sırasında gerekli gördükleri tedbirleri alıp tüm yasal süreçlerini tamamlayarak sonuçlandırırlar.

b) Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan hukuki mütalaa taleplerini inceleyerek, yaptıkları ça­lışmaları Hukuk İşleri Müdürüne sunarlar.

c) Kendilerine tevdi edilen işlere müteallik ihtiyaç duydukları evrak veya izahatı; ilgili idari birimden yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle talep ederler. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden adde­dilir.

d) Avukatlar, Başkanlık ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyaları ile ilgili bilgileri zamanında verirler.

e) Kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili dosyaları tutarlar, işin kendisine verilişini gösteren bel­ge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundururlar.

f) Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat muvacehesinde tetkik edilip neti­celendirilmesiyle, dosyaların muntazam muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükellef­tirler.

g)  Takip ettikleri davalar hakkında Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı; yargı yoluna ve tashih-i karar yoluna gidilmesine gerek olmadığına karar verebilirler.

h)  Hukuk İşleri Müdürlüğünden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara Hukuk İşleri Müdürlüğü adına katılırlar ve hukuki görüş bildirirler.

i)  Yönetmelik gereği görevlendirildikleri komisyonlarda ve görevlendirildikleri çalışmalarda hazır bulunur­lar.

j) Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme ve eki hükümlerine de uymak zorundadırlar.

k) Hukuk işleri Müdürü tarafından kendilerine verilen görevleri ifa ederler.

l) Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk İşleri Müdürüne teslim ederler.

m)Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.

n) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk İşleri Müdürüne, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludurlar.

Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kaleminin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)  Hukuk Bürosu yeteri kadar şef, evrak takip, evrak kayıt görevlisi, bilgisayar işletmeni vesair Belediye persone­linden oluşur. Hukuk Bürosu, Hukuk İşleri Müdürünün veya görevlendirdiği avukatın/şefin gözetim ve denetimi altında çalışır.

b) Hukuk İşleri Müdürü tarafından görevlendirilen Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi, kendisine tevdi edilen işlerin; emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.

Büro Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- Büro personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen her türlü evrakın kaydını yapar, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk İşleri Müdürüne veya avukata iletir, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye verir,

b) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve giden her türlü belge ve evrakı gelen-giden evrak defterine/elektronik or­tamdaki programlara kaydeder.

c) Gelen evrakları havale edilmek üzere Hukuk İşleri Müdürüne veya avukata sunar.

d) Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı yeni davalara ait olan dava dosyalarını ilgili esas defterlerine, ilgili fihriste, mahkeme defterine ve elektronik ortamdaki programlara kaydeder.

e) İlgili birimlere dağıtılacak evrakları Hukuk İşleri Müdürlüğü zimmet defterine kaydeder.

f) Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve zimmet defterine kaydedilen evrakın ilgili birim ve makamlara dağıtımını yapar.

g) Hukuk İşleri Müdürünün onayı ile İşlemden kalkan dava dosyalarının esas defterindeki ve elektronik ortamdaki kaydını kapatarak, arşive kaldırılmasını sağlar.

h) Dosya arşivi ve diğer arşiv ve kayıtların düzenini temin eder.

i) Avukatların zimmet defterini işleyerek avukatlara dağıtır.

j) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapar.

k) Adli mercilerdeki tüm işlemleri, Hukuk İşleri Müdürünün/avukatın talimatı uyarınca yürütüp bilgi verir.

l) Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Adli ve İdari yargı mercilerinde Belediye adına açı­lacak davaları açar, neticesinden bilgi verir.

m) Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Belediye aleyhine açılmış tüm davalarda mahke­melerle yapılması gereken işleri yapar, neticesinden bilgi verir.

n) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini yapar, gerekli masrafları makbuz karşı­lığında yatırır ve sonucundan bilgi verir.

o) Açılmış ve açılacak davaların harç ve diğer masrafların ilgili yerlere yatırılmasını temin eder.

ö) Avukatlardan aldıkları evrakı zamanında/süre aşımına meydan vermeden mahkemelere tevdii eder.

p) Yapılan işlemlere dair yargı ve idari mercilerinden alacakları belgelerin ilgili avukatlara teslim edilmesini sağlar.

r) Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas numarasını tespit edip esas defterine

s) Hukuk İşleri Müdürlüğünün avans alma ve avans kapama yazışmalarını hazırlar.

ş) Gereken yazıları bilgisayar hafızasına kaydederek, bilgisayar ortamında saklanmasını temin eder.

Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi Personelinin Sorumlulukları

MADDE 14- Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir

a) Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kaleminde görevli; diğer personel kendilerine verilen görevlerin zama­nında ve doğru olarak yapılmasından avukatlara ve Hukuk İşleri Müdürüne karşı sorumludur­lar.

 

 

 

Adli Mercilere Bilgi ve Belge Gönderilmesi

İş Dağılımı

MADDE 15- Kurum aleyhine veya Kurum tarafından açılan davalar ile icra takiplerinin genel dağılımı Hukuk İşleri Müdürünce yapılır. Bir davada birden fazla avukat görevlendirileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi de mümkündür. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya davadan vazgeçilmesi, avukata verilecek yazılı emir ile olur.

Davalar ve İcra Takipleriyle İlgili Esaslar

MADDE 16-

a) Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bir dava veya icra takibinin ikamesi, Başkanın veya yetki verdiği yöneticinin oluru ile yapılır. Dava açılmasına ilişkin olurda, talep ve yapılacak hukuki işlem açık olarak belirtilir. İvedi haller­de, “olur” beklenmeksizin Hukuk İşleri Müdürü’nün kararı ile re’sen dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Kurum aleyhine açılan dava ve icra takipleriyle ilamların icraya konulmasına ilişkin işlemler doğrudan doğruya Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

b) Bir davanın açılmasının veya icra takibinin yapılmasının veyahut açılan dava ve icra takibinin devamının fayda­sız görülmesi halinde; keyfiyet, gerekçesiyle birlikte ilgili birime bildirilerek, yapılacak işleme esas olmak üzere “olur” gönderilmesi istenilir ve gelen “olur” doğrultusunda işlem yapılır.

c) Belediye lehine ilamların icra takibine konulması ve Belediye aleyhine açılmış bulunan dava ve icra iş ve işlem­lerinin takibi; gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılacak yazışmalar neticesi toplanacak bilgi ve belgeler ışığında, ayrıca bir olura gerek olmaksızın Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

d) Dava ve icra takiplerinde olağan bütün kanun yollarına başvurulması esastır. Ancak, davanın açılmaması, dava­ya müdahale edilmemesi veya müdahil olunması, davanın kabulü veya davadan feragat edilmesi, İdare leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile sonuçlandırılması, kararın temyiz edilmemesi ve yargılamanın yeni­lenmesi yoluna gidilmesi hususlarında Hukuk İşleri Müdürlüğünce Başkanlık Makamından yazılı veya sözlü Olur alınır.

g) Tashih-i karar, Yazılı Emirle Bozma Talebi veya iadeyi muhakeme sebeplerinin mevcut olup olmadığının takdiri, davayı takip eden avukata aittir.

h) Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde bulunulur. Kurumun menfaati olan diğer hallerde, davalara, müdahale talebi ilgili birimin Başkanlık Makamından aldığı Olur yazısından sonra Hu­kuk İşleri Müdürlüğünce yapılır.

i)  Davaların, Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak müdafaalarında ilgili/görevli avukat veya Hukuk İşleri Müdürünün tensip edeceği avukat veya avukatlar bulunur.

 

 

Bilgi ve Belge İstenmesi

MADDE 17 –Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler ait olduğu birimlerden yazılı/ sözlü olarak istenebilir. Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye kendi görü­şünü de ilave etmek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Hukuk İşleri Müdürlüğüne verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim ami­ri ve memur sorumludur.

Tamamlayıcı Bilgi ve Belge Alınması

MADDE 18- Hukuk İşleri Müdürlüğü, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini lüzumlu gördüğü takdirde ilgili üniteden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili üniteler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler.

Bilgi Verme

MADDE 19- Takip edilen dava ve icra takipleri sonuçlandığında ait olduğu birime bilgi verilir. Kurum uygulamasına esas teşkil edecek olan kararların onaylı bir örneği gereğinin takdir ve ifası için ilgili birimlere gönderilir.

Uyuşmazlıkların İdari Yoldan Çözümlenmesi

MADDE 20-Hukuk İşleri Müdürlüğünce dava veya icra takibi yapılmak amacı ile gönderilen ancak kovuşturmasında Kurum için yarar görülmeyen hususlarda dava veya icra kovuşturmasının açılmaması ve henüz dava ve icra kovuş­turması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, Hukuk İşleri Müdürünün teklifi, Baş­kan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkanlık Makamının Kararı ile olur.

 

 

 

Hukuki Mütalaa İle İlgili Esaslar

MADDE 21-

a) Hukuk İşleri Müdürlüğünden hukuki mütalaa, Belediye Başkanı veya yetki devrettiği Başkan Yardımcısı veya birim Müdürlüklerinin oluru ile talep olunabilir.

b)  Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen daire konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını da ekler.

c)  Hukuk İşleri Müdürlüğünce, mütalaa istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek gö­rüldüğü takdirde, ilgili birimlerle doğrudan doğruya temas kurularak bilgi ve belge istenebilir

d)  Bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulu­nulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir.

e) Hukuk İşleri Müdürü, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirebilir.

f)  Hukuki görüşler istişari nitelikte olup görüş idteyen birimi bağlayıcı nitelikte değildir.,

g) Mütalaa talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden mütalaa alınmış olması ha­linde; tekrar mütalaa istemeyi haklı kılacak bir sebep olmadıkça, aynı konuda mütalaa istenilemez.

Diğer Esaslar

MADDE 22-

a) Hukuk İşlerinde görevli personel, Hukuk İşleri Müdürünün bilgisi ve talimatı olmadan dosyalar, mütalaalar ve diğer evrak hakkında bir başkasına bilgi ve belge veremez.

b) Toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi devreden ve devralan avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra Hukuk İşleri Müdürü tarafından onaylanır. Münferit devirler ise, Hukuk İşleri Müdürü tarafından dosya üzerinden yapılan havale ile olur. Devirlerde devreden avukat, devir alan avukata, süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.

c)  Kendilerine tevdi edilen davaların yürütülmesi ve icra takipleri esnasında yaptıkları masrafları ve yol giderleri belgeli beyanlarına göre Avukatlara ödenir.

d) Bozüyük Belediyesinin taraf olduğu davalar veya taraf olabileceği muhtemel/müstakbel davalar bakımından uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde kamu hukuku ve özel hukuk kişilerinden her türlü mütalaa ve rapor alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 23- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

 

Görevin Planlanması

MADDE 24-  Hukuk İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 25- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 26- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c)Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 27- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 28- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 29- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 30- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 31- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlülük

MADDE 32- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

10.03.2017 Tarih ve 25 Sayılı Meclis Kararının Ekidir.

Önemli Linkler