ŞEHİR MÜZESİ VE ARŞİVİ

T.C.

BOZÜYÜK BELEDİYESİ

Bozüyük Şehir Müzesi Ve Arşivi Şefliği

 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç :

MADDE 1- (1)Bilecik ili Bozüyük ilçesi köklü geçmişiyle kültürel zenginliğini, ilgililere göstermek, anlatıp anımsatmak ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan BOZŞEM, yaşadığı doğal ve tarihsel çevreyi tanıyıp korumayı önemseyen, kent bilincine sahip bireylerin sayısını artırma, yöre turizmi ile kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

  Bu Yönetmeliğin amacı, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  

Kapsam :

Madde 2- Bu Yönetmelik, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Şefliğini kapsar.

 

Dayanak  :

MADDE 3- (Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine ve Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili mevzuat   hükümlerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 01.03.2017 tarihli 40268 sayılı özel müzeler kapsamında “Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi” kurulmasına dair olur Onayı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar :

MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;

 

Bakanlık                                   :Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Belediye                                  :Bozüyük Belediyesini,

Başkan                                     :Bozüyük Belediye Başkanını,

Bozşem                                    :Bozüyük  Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivini ,

Bağışçı                                       :Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ne bağış yapan kişi/kişilerle kurum/kurumları;

Kurul                                        :Bozüyük  Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi  Danışma      Kurulunu,

Koordinatör                              :Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliği Koordinatörünü  

Ziyaretçi                                   :Bozüyük  Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ne gezmek ve bilgilenmek amacıyla gelenleri ifade eder. 

Yönetim                                   :Müze yönetimi ile görevlendirilmiş en az üç kişiden oluşan       yürütme kurulunu,

BOZŞEM Komisyonu              :Başkan tarafından belirlenen konu için kurulur.Koordinatör başkanlığında, koordinatörün seçeceği iki danışma kurulu üyesinden olmak üzere üç kişiden oluşur.

Müzecilik Uzmanı                    :Arkeolog,Sanat Tarihçisi yada Tarihçiyi,

Birim Sorumlusu                      :Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliği Sorumlusunu,

Personel                                    :Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliğine bağlı çalışan   Memurları, Sözleşmeli Personeli, İşçiler ve Müteahhitleri ifade eder.

 

                    

                                                           İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Hedefler, Bağlılık ve Bütçe, Organlar

 

Kuruluş :

MADDE 5-

Bozüyük  Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi, Çarşı Mahalle Bayraktar Sokak No:5 adresinde bulunan Tarihi Albay İbrahim Çolak Köşk binasında kurulmuştur.

Hedefler

Madde 6- BOZŞEM, Bozüyük İlçesi ve bağlı köylerine ilişkin:

a)Satın alma veya bağış yoluyla edindiği ve edineceği her türden belge, bilgi ve yayını, çağdaş arşivcilik ve kütüphanecilik anlayışına uygun bir şekilde işler: Derler, saklar, bilişim teknolojisinden yararlanarak araştırmacıların kullanımına sunar,

b)Satın alma veya bağış yoluyla edindiği ve edineceği müzelik materyalini, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak kalıcı ve süreli tematik sergiler düzenlemek yoluyla ziyaretçilerle paylaşır,

 

Bağlılık ve Bütçe :

MADDE 7-

a) Yönetimi: Müzenin yönetim ve işletim faaliyetleri Belediye Başkanlığına bağlı oluşturulan Müze Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

b) Genel Bütçesi: Bağlı bulunduğu Müdürlük bütçesinden, Bütçede olmayan ödenekler için Müze Koordinatörünün talebi ile diğer müdürlüklerin bütçesinden karşılanır.

 

Organlar :

MADDE 8-  BOZŞEM’ in organları şunlardır:

a)Danışma Kurulu

b)BOZŞEM Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü

c)Müzecilik Uzmanı

d)Birim Sorumlusu

e)Diğer personeller

 

Danışma Kurulu :

MADDE 9- Danışma Kurulu,  BOZŞEM  Koordinatörü  dışında, Koordinatör  tarafından önerilip Başkan tarafından atanan ve görevlendirilmiş en fazla 3 kişi ile  Belediye Başkanı ve Koordinatör olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur. Arzu ettiği takdirde Başkan, Danışma Kurulu toplantılarına Başkanlık eder.

    

Danışma Kurulunun Görevleri:

a)Danışma Kurulu yılda dört kez toplanır. Gerekli gördüğü takdirde BOZŞEM Koordinatörü , Danışma Kurulu’nu daha çok toplayabilir.

b)Bu toplantılarda BOZŞEM Koordinatörü , Danışma Kurulu’nu bilgilendirir ve Kurul’un görüş ve önerilerini alarak Başkan’a iletir.

c)BOZŞEM Koordinatörü tarafından önerilip Başkan tarafından atanan Kurul üyelerinin üyeliği, BOZŞEM Koordinatörü'nün  görev süresi bittiğinde sona erer.

d)Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda, danışma kurulunda değişikliğe gidebilir.

 

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü  (BOZŞEM Koordinatörü)  

MADDE 10-

a)BOZŞEM Koordinatörü Başkan’a karşı sorumludur. Belediye Başkanı, BOZŞEM Koordinatörü olarak Meclis Üyeleri arasından bir kişiyi görevlendirir veya Arkeolog,Sanat Tarihçisi ve Tarihçi olarak personel çalıştırır. Koordinatör müzede bulunmadığı günlerde Birim Sorumlusunu  kendisine vekâlet etmekle görevlendirebilir. 

b)Başkan veya Başkan yardımcısının onayı ile araç sevk ve idare yetkilisi; Koordinatöre, Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi görevlilerinin ifası için; Belediyenin kullandığı araçlardan tahsis edebilir.

c)Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörüne görev yollukları 6245 sayılı harcırah kanunu esaslarına göre ödenir.

 

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörünün Görev ve Yetkileri    

MADDE 11-

 a)BOZŞEM çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Başkan’a karşı sorumludur.

b)Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Önerileri Başkan’a iletir.

c)Personelin çalışmalarını denetler ve rehberlik eder.

d) “Amaç ve Hedefler” başlıklı bölümlerinde yazılı işlerin yapılması, BOZŞEM' in tanınması-tanıtılması ve gelişmesi için ilgili kişi, kişiler veya kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurar, işbirliği yapar.

e)BOZŞEM’ i ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil eder, gerekli hallerde yerine temsilci görevlendirir.

f)BOZŞEM komisyonunun oluru ile Müze ve arşiv için, Başkanlık oluru ile kişi, kişiler ve kurum ve kuruluşlardan doğrudan veya açık arttırmadan materyal satın alabilir.

g)Müze ve arşiv materyalinin korunması ve doğru biçimde kullanıma sunulması için gerekli tedbirleri alır.

h)BOZŞEM' in kalıcı ve süreli tematik sergilerini hazırlar.

i)BOZŞEM' in amaç ve hedefleriyle uyumlu olmak kaydıyla Başkan’ın oluru ile akademik hizmet satın alabilir.

 j)Müzenin tatil günleri ile açılış ve kapanış saatlerini Belediye Başkanının onayını almak suretiyle belirler. Müzenin ziyarete kapanış saati, halka açık planlı etkinlikler olduğunda etkinliğin bitimine kadar uzatılır.

k)BOZŞEM için; tüm resmi kurum,kuruluşlar,kişiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü yazışma ve planlamaları yapar, bu yönetmelikteki amaçlar doğrultusunda BOZŞEM'in  ihtiyaçlarının karşılanması için, bağlı bulunduğu müdürlük bütçesinden, bütçede olmayan ödenekler için de diğer müdürlüklerden talepte bulunur.

 

Sorumlu Personeller:

MADDE 12-

Rehber ve Arşiv :Rehber, kent kültürü ve tarihi ile ilgili bilgileri bilir, sergideki eserlerin özellikleri ile hikâyelerini bilir ve yerli ve yabancı müze ziyaretçilerini bilgilendirir, müze ziyaretçilerinin rahat bir ziyaret yapması için gerekli önlemleri alır.

 

Rehber ve Arşiv Sorumlusun Görev ve Yetkileri :

a)BOZŞEM  Koordinatörünün  verdiği görevleri yapar.

b)BOZŞEM’ e grup olarak gelen ziyaretçilere, kalıcı veya süreli tematik sergi alanlarını gezerken eşlik eder, açıklamalarda bulunur.

 

Müzecilik Uzmanı:

a)BOZŞEM  Koordinatörünün  verdiği görevleri yapar

b)Arşive intikal eden her tür belge ve bilgi (perakende evrak, defter, harita, plan, proje gibi yazılı; fotoğraf, resim, harita, plan, minyatür, VCD, DVD, CD, video, kaset, plak, bant gibi görsel-işitsel) ile müzeye intikal eden her tür materyali usulüne uygun olarak teslim alır, envanter defterine kaydeder ve tasnif eder.

c)Arşiv ve müzeye ait materyalin güvenlik ve fiziki anlamda her bakımdan korunmalarını sağlar, araştırmacı ve ziyaretçiye sunuma hazırlar.

d)Arşiv materyalini dijital ortama koyar ve basılmak üzere katalogunu hazırlar.

e) Bozüyük ve bağlı köylerini ilgilendiren eski ve yeni yayınları takip eder ve  BOZŞEM’ e kazandırılmaları için BOZŞEM  Koordinatörünü bilgilendirir.

 

Birim Sorumlusu:

MADDE 13-

a)BOZŞEM  Koordinatörünün  verdiği görevleri yapar

b)Yapılan yazışma, gelen evrak kayıt ,dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

c)Koordinatörün olmadığı zamanlarda tüm iş ve işleyişten sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

MADDE 14- Müze yürütme kurulunun oluşumu, üyelerin nitelik ve görevleri

a) Oluşumu:Müze Yürütme Kurulu, bir koordinatör, bir müze uzmanı ve Birim Sorumlusu olmak  üzere en az üç  kişiden oluşur.

b)  Kurul üyelerinin nitelikleri

Koordinatör: Belediye Başkanının Meclis Üyeleri arasından görevlendireceği Meclis üyesi veya Belediye Personeli

 Müzecilik Uzmanı: Arkeolog, Sanat Tarihçi veya Tarihçi.

 Birim Sorumlusu: Koordinatörün görevlendirdiği personel.

MADDE 15 -Müze yürütme kurulunun görevleri:

a)  İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını tespit eder, ilmi metotlarla açığa çıkarıp, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusunda bilgilendirilmelerini sağlar.

b) Müze ve arşivin tanıtımını yapmak için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak müze ve arşivin tanıtımı konusunda etkinlikler planlar, düzenlenmesini koordine eder.

c) Bağışlanan eserleri kayıt altına alır ve muhafaza eder.

d)  Mevcut eserleri, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde teşhir eder.

e)  Depolardaki eserleri sağlıklı bir şekilde korur ve depoları ilmi çalışmalara imkan verecek şekilde düzenle­r.

f)  Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde araştırmalar yap­ar, tanıtılmasını sağlar.

g)  Müze ve arşive ayni, nakdi veya gönüllü olarak çalışarak yardım eden müze gönüllüleri ile ilişkileri geliştirir, müze gönüllü kartı tanzim edilmesini sağlar. Etkinliklerden haberdar edilmeleri konusunda önlemler alır.    

h)  Müzede hırsızlığa, yangına sabotajlara karşı gerekli önlemlerin aldırılmasını sağlar.

i)   Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

j) Müze Koordinatörünün görevlendirilmesi ile bilimsel araştırma yapanlara, Devlet misafirlerine, gruplara, özel ziyaretçilere mü­zede rehberlik, özel izne tabi film ve fotoğraf çekenlere refakat edilmesini sağlar.  

k)   Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerini düzenler. 

l)   Müzeye bağışlanan görsel veya basılı her türlü materyali arşivler ve Demirbaş Kayıtlarını tutar. Müze Koordinatörünün görevlendireceği (Yürütme Kurulu Üyesi) personel Demirbaşlardan sorumludur.

m) Müzede ihtiyaç duyulan alanlarda geçici ve sürekli personel seçiminde Belediye Başkanlığına teklifte bulunur. 

n) Müze kurulu, müzenin işleyişine dair her yıl düzenli olarak rapor hazırlayarak belediye başkanlığına sunar.

Güvenlik ve Teknik servis:

a)Müzenin mesai saatleri içinde personel nöbet ve mesai sistemi içinde, mesai saatleri dışında fiziki ve teknolojik koruma sisteminin faal çalışmasını sağlayarak 24 saat esasına göre aralıksız korumasını sağlar. 

b)Ziyaretçi ve personel güvenliğini sağlamak, görev mahallinde herhangi bir yangın,     sabotaj veya adli olay meydana gelmesi halinde idare, emniyet veya itfaiye görevlilerine haber vererek emniyet veya itfaiye görevlileri olay yerine gelinceye kadar usulüne uygun olarak olaya müdahale etmek ve ilgili kişi veya deliller ile olay yerini korumaya alır.

c)Müze binasının ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, elektrik, su ve benzeri tesisatlar ile bu yerlerde kullanılan demirbaş, alet ve edevatın bakım ve onarımlarını ve ihtiyaç duyulan yapım işlerini yapar veya yaptırılmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Düzenleyici İşlemler

MADDE 16- Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları yerine                  getirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yönergede Bulunmayan Haller

MADDE 17- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclis kararının kesinleştiği tarihte         yürürlüğe girer ve ilan olunur.

 

MADDE 19-  Bu Yönetmeliği Bozüyük Belediye Başkanı adına Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliği yürütür.

 

10.03.2017 Tarih ve 25 Sayılı Meclis Kararının Ekidir.

 

Önemli Linkler