İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN BOZÜYÜK BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİNE BİTÜM NAKLİ

İZMİT TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDEN BOZÜYÜK BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİNE BİTÜM NAKLİ

HİZMET ALIMI

BOZÜYÜK BELEDİYESİ
İzmit Tüpraş Rafinerisinden Bozüyük Belediyesi Asfalt Şantiyesine bitüm nakli hizmet
alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/16778
1-İdarenin
a) Adresi : Çarsı Mahalle Ürgenpasa Caddesi No:1 11300

BOZÜYÜK/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası : 2283146700 - 2283146705
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.250 ton bitüm nakli hizmet alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bozüyük Belediyesi Asfalt Şantiyesine teslim edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 320(üç yüz yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye

Garajı

b) Tarihi ve saati : 22.01.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler İhale Dosyasında K1 veya R1 yetki belgesi sunacaklardır. Firmalar, üstlendikleri
taşımaları sadece K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtları kullanarak yapacaklardır.
K1 yetki belge sahibi firma ihalesini aldığı işinin bir kısmını veya tamamını bir başkasına
yaptıramaz. R1 yetki belgesine sahip isteklinin teklif vermesi halinde K1 yetki belgesi sahibi
firma ya da şahısla bu iş için imzalamış olduğu sözleşmeyi ve  sözleşmeyi imzalayan yetkili
kişilerin yetkili olduklarını gösterir belgeler (imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi varsa vekalet,
imza beyannamesi) ihale dosyasında bulunduracaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bitüm nakliyesi işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kasımpaşa
Mh.Saraycık Cd.No:59 Belediye Garajı Fen İşleri Müdürlüğü, İhale Birimi adresinden satın
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye
Garajı Toplantı Salonuadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Önemli Linkler