OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (02.01.2018)

 

 

OCAK MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (02.01.2018)    

 

GÜNDEM:

 

1.

 1. 12.01.2008 Gün ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereğince; Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir."  Denilmektedir. Belediyemizin Memur Norm Kadro Standardı 211’dir. 211 kadronun %20’sine tekabül eden 516 (43x12=516) adam/ay şeklinde Geçici İş Pozisyonunun, 2018 Mali Yılı için onaylanması konusunun görüşülmesi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin birinci fıkrasının b bendinde‘’…. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.’’ile’’ Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” hükümleri yer almaktadır. Belirtilen Kanun Maddelerinin uygunluğu geçerli olmak üzere; Bu kanun hükümleri gereğince İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına ve ilçemizi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere;  kişi başı 5.000,00 TL yi geçmemek üzere nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya  yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 3. Belediyemiz Meclisinin 2018 Ocak ayında yapacağı toplantıda, Kapalı Pazaryerinin 31.12.2014 tarihinde çökmesinden dolayı İlçemiz Yenimahalle 1082 ada 4 parselde yeni kapalı pazarın kullanıma açılacak olması, dükkan yerlerinin tekrar ihale edilecek olması sebebiyle; 02.06.2010 tarih, 154 sayılı Encümen kararı gereği ihale ile satılan iç dükkânların bedellerinin, denkleştirici adalet ilkesine göre, Belediye Başkanlığımıza ödenme tarihlerinden itibaren geri ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizleri ile birlikte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-h maddesi gereğince; Kamu yararını gerçekleştirmek, dava açılması durumunda mahkeme masraflarına mahal vermemek adına hak sahiplerine geri ödenmesine;  bu konu ile yapılacak her türlü sözleşme ve ibraname imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunun görüşülmesi.
 1. Bilecik Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilecik Toprak Koruma Kurulunun 10.11.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile İlçemiz Çarşı Mahalle sınırlarında yürürlükteki imar planımızda var olan "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)"'na ilave yapılması için, I23B10B4D ve  I23B10B4C paftalarda, 125 ada; 2, 3 ve 4 nolu parsellerde toplam 1.1066 hektarlık alanda ilave "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)"olarak imar planı yapılması için  "Tarım Dışı Amaçla " kullanılması uygun görülmüştür.  28.11.2017 tarihli ve 86800188-230.04.02-E.3009597 sayılı Bilecik Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle 125 ada 2, 3 ve 4 nolu parselde toplam 1.1066 hektarlık alanın "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)" olarak ilave imar planı yapılması ve tarım dışı amaçlı kullanılması için kamu yararı teknik raporu hazırlanması ve  İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararının alınması talebinin görüşülmesi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve 21.12.2017 tarihli Uzunlar Motorlu Araçlar Ulaştırma İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin dilekçesine istinaden; şirketlerine ait olan 95 ada 281, 283 ve 379 nolu parsellerle şuyulu olan 95 ada 387 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı 73,65 m²'lik taşınmazın Uzunlar Motorlu Araçlar Ulaştırma İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi e fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle 1082 Ada 4 Parselde bulunan Kapalı Pazaryerinde bulunan 30 adet dükkanın satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 4. 05.09.2017 tarihli ve 63 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararında sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere "Sağlık Bakanlığına bedelsiz devir " ifadesi yerine Sağlık Bakanlığına hizmet süresince tahsisi veya Maliye Hazinesine bedelsiz devir veya trampa yapılması" şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.
 5. 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre Belediyemize ait Kasımpaşa Mahallesi Şenkal Caddesi üzerinde faaliyete başlayacak kapalı pazar yeri tuhafiye ve sebze bölümlerinde pazarcı esnaflarının faaliyet gösterecekleri parsellerin,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre  (10) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 6. Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi.
 7.  Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.
 8. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular.

 

        02.01.2018- 01

 

      5393 sayılı Belediye Kanunun 49/3 ncü Maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılı için yayınlayacağı, Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesi  dikkate alınarak, çalıştırılacak olan kadro unvanları için Birinci Derecenin Birinci Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar üzerinden ödenmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

        02.01.20187- 02

 

      12.01.2008 Gün ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereğince; Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro ve tam yıl standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir." Denilmektedir. Belediyemizin Memur Norm Kadro Standardı 211’dir. 211 kadronun %20’sine tekabül eden 516 (43x12=516) adam/ay şeklinde Geçici İş Pozisyonunun, 2018 Mali Yılı için onaylanmasına mevcut ile

 

02.01.2018- 03

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin birinci fıkrasının b bendinde‘’…. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.’’ile’’ Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” hükümleri yer almaktadır. Belirtilen Kanun Maddelerinin uygunluğu geçerli olmak üzere; Bu kanun hükümleri gereğince İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına ve ilçemizi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere;  kişi başı 5.000,00 TL yi geçmemek üzere nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya  yetki verilmesine mevcut ile

 

        02.01.2018- 04

 

Kapalı Pazaryerinin 31.12.2014 tarihinde çökmesinden dolayı İlçemiz Yenimahalle 1082 ada 4 parselde yeni kapalı pazarın kullanıma açılacak olması, dükkan yerlerinin tekrar ihale edilecek olması sebebiyle; 02.06.2010 tarih, 154 sayılı Encümen kararı gereği ihale ile satılan iç dükkânların bedellerinin, denkleştirici adalet ilkesine göre, Belediye Başkanlığımıza ödenme tarihlerinden itibaren geri ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizleri ile birlikte, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/1-h maddesi gereğince; Kamu yararını gerçekleştirmek, dava açılması durumunda mahkeme masraflarına mahal vermemek adına hak sahiplerine geri ödenmesine;  bu konu ile yapılacak her türlü sözleşme ve ibraname imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi mevcut ile

        02.01.2018- 05

 

Bilecik Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilecik Toprak Koruma Kurulunun 10.11.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile İlçemiz Çarşı Mahalle sınırlarında yürürlükteki imar planımızda var olan "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)"'na ilave yapılması için, I23B10B4D ve  I23B10B4C paftalarda, 125 ada; 2, 3 ve 4 nolu parsellerde toplam 1.1066 hektarlık alanda ilave "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)"olarak imar planı yapılması için  "Tarım Dışı Amaçla " kullanılması uygun görülmüştür.  28.11.2017 tarihli ve 86800188-230.04.02-E.3009597 sayılı Bilecik Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle 125 ada 2, 3 ve 4 nolu parselde toplam 1.1066 hektarlık alanın "Atıksu Tesis Alanı (Arıtma Terfi Merkezi)" olarak ilave imar planı yapılması ve tarım dışı amaçlı kullanılması için kamu yararı teknik raporu hazırlanması ve İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararının alınmasına mevcut ile

 

02.01.2018- 06

 

        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve 21.12.2017 tarihli Uzunlar Motorlu Araçlar Ulaştırma İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin dilekçesine istinaden; şirketlerine ait olan 95 ada 281, 283 ve 379 nolu parsellerle şuyulu olan 95 ada 387 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı 73,65 m²'lik taşınmazın Uzunlar Motorlu Araçlar Ulaştırma İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

02.01.2018- 07

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi e fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle 1082 Ada 4 Parselde bulunan Kapalı Pazaryerinde bulunan 30 adet dükkanın satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcut ile

02.01.2018- 08

 

05.09.2017 tarihli ve 63 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararında sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere "Sağlık Bakanlığına bedelsiz devir " ifadesi yerine Sağlık Bakanlığına hizmet süresince tahsisi veya Maliye Hazinesine bedelsiz devir veya trampa yapılması" şeklinde değiştirilmesine mevcut ile

 

02.01.2018- 09

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediyemize ait Kasımpaşa Mahallesi Şenkal Caddesi üzerinde faaliyete başlayacak Kapalı Pazaryeri tuhafiye ve sebze bölümlerinde pazarcı esnaflarının faaliyet gösterecekleri parsellerin,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre  (10) yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

02.01.2018- 10

 

Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi.

            Başkan tarafından açıklandığı üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesinin 1. bendi gereğince Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına gizli oyla yapılan seçimde denetim komisyonuna, AK Parti’den Mehmet Doğan TUNÇ, Abdurrahman KIRGIZ MHP’ den Nizamettin KIRKAN aday olarak gösterildikleri; Mehmet Doğan TUNÇ 13 oy, Abdurrahman KIRGIZ 13 oy, Nizamettin KIRKAN’ın 11 oy aldıkları görüldüğünden; Denetim Komisyonuna  AK Parti’den Mehmet Doğan TUNÇ, Abdurrahman KIRGIZ, MHP’ den Nizamettin KIRKAN’ın  seçildikleri görüldüğünden aynen kabulüne karar verildi.

 

02.01.2018- 11

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 417 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz 417 ada 1 ve 2 nolu taşınmazların bulunduğu bölgede  ibadet alanının; ibadet alanı, park alanı ve konut alanına dönüştürülmesi için hazırlanan imar planı değişikliği dosyası  atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Önemli Linkler