Nisan 2018 Meclis Karar Özeti -1

02.04.2018  TARİHLİ BOZÜYÜK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

   

        02.04.2018- 35

 

  Belediye Başkanı Fatih BAKICI tarafından verilen yazılı önerge; Belediyemiz tarafından 2018 yılında 2017 yılının kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin d bendi ve 68. Maddesine göre; Belediyemizin mevcut borçlarının kapatılması araç gereç alımı ve gerçekleştireceği projelerinin finansmanını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı bankalar fonlar, kredi kuruluşları v.b. finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun gündeme alınmasına oybirliği ile  karar verildi.

 

02.04.2018- 36

 

Belediye Plan ve Bütçe Komisyon  Üyeleri  seçimi

 

            Başkan tarafından açıklandığı üzere, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince (plan ve bütçe komisyonu-imar komisyonu) Komisyon üye sayısının 3 olarak tespiti ve seçimlerde  partilerin meclisteki üye sayılarına göre Ak Parti’den 2 aday Abdurrahman KIRGIZ, Mehmet Doğan TUNÇ  MHP’ den 1 aday Hakan KARUK aday olarak gösterildikleri ve yapılan oylamada; Abdurrahman KIRGIZ, Mehmet Doğan TUNÇ ve Hakan KARUK’un Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile  karar verildi.

 

           02.04.2018- 37

 

Belediye İmar  Komisyonu   Üyeleri  seçimi

 

            Başkan tarafından açıklandığı üzere; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince Belediye  İmar  Komisyonu  üye sayısının 3 olarak tespitine ve   seçimlerde  partilerin meclisteki üye sayılarına göre Ak Parti’den Ayhan ERSOY, Mehmet BAL MHP’den Şaban DUMAN’ın aday olarak gösterildikleri  ve yapılan oylamada; Ayhan ERSOY, Mehmet BAL ve Şaban DUMAN `ın Belediye İmar Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile  karar verildi.

 

            02.04.2018- 38

 

Belediye Encümen  Üyeleri  seçimi

 

             Başkan tarafından açıklandığı üzere; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince yapılan Belediye  Encümen  üyeleri  seçimlerine Hüseyin KÖSEMEN, Kemal TURGUT, Evren KARADENİZ, Nizamettin KIRKAN aday olarak katıldılar. Yapılan gizli oylama neticesinde 1. Tur oylamada Hüseyin KÖSEMEN 13 oy, Kemal TURGUT 13 oy, Evren KARADENİZ 13 oy, Nizamettin KIRKAN 13 oy  aldıkları görüldü, eşitlik olduğundan 2.Tur oylamaya geçildi. 2.Tur oylamada Hüseyin KÖSEMEN  13 oy, Kemal TURGUT 13 oy, Evren KARADENİZ 13 oy, Nizamettin KIRKAN 13 oy aldıkları görüldü, tekrar eşitlik sağlandığından encümen adaylarının isimleri yazılarak kura çekilmiştir. Yapılan kura sonucunda Belediye Encümen  üyeliğine Hüseyin KÖSEMEN ve Kemal TURGUT  seçilmiştir.

 

 

 

 

        02.04.2018- 39

 

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü’nün taekwondo branşı faaliyetleri kapsamında; 25 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek olan WTE Başkanlık Kupası (World Taekwondo Europe 3 rd President Cup / World Taekwondo WTG2)’na ülkemizi ve ilçemizi temsilen II. Kademe Taekwondo Antrenörü Güven TANYERİ (T.C. 38929304176); ve sporcular Zeynep Nur SARIÇİÇEK (T.C. 10547256358), Aleyna BURSA (T.C. 10927826904), Hatice ERDOĞAN (T.C. 32908094386)’ın katılabilmesi için; antrenör ve sporcular adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/1-(b) maddesi ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14/1-(b) maddesi gereği Hizmet Damgalı Pasaport verilmesine ve gereği yapılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

02.04.2018- 40

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesine göre, Belediye Denetim Komisyon raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

Başkan tarafından açıklandığı üzere; Belediye Denetim Komisyonu Belediyemizin 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi konusunda yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik yevmiye kayıtlarının, defter ve belgelerinin muhasebe düzenlemelerine uygun ve doğru kullanıldığı görüldüğü belirtilmiştir. Belediye Denetim Komisyon raporu hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

 

02.04.2018- 41

 

Belediyemizin 2017 yılına ait Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince meclise sunulmuş olup, Belediyemizin 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun 06.04.2018 Cuma günü saat: 11:00’de 2. birleşimde görüşülmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

        02.04.2018- 42

 

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 16 Mart 2018 tarih ve 277 sayılı  yazısına  istinaden; ilçemiz Terakki Caddesi’ nin tamamında uygulanmakta olan tek yön uygulamasının aynı yönde olmak kaydı ile Kavcı Sokak kesişimine kadar uygulanmasına ve gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne ve Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        02.04.2018- 43

 

5393 Sayılı Kanunun 18 ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesine göre Boş Kadro Unvan ve Dolu Kadro Derece değişikliğinin Meclis karar ekinde belirtildiği şekilde kabulüne ve gereği yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

02.04.2018- 44

 

Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 9.Maddesinin 3 ncü bendine göre Yardımcı Hizmetler Personeli Grubunda yer alan ve boş bulunan 2 Adet kadronun Teknik Personel Grubuna eklenmesine  Meclis karar ekinde belirtildiği şekilde kabulüne ve gereği yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        02.04.2018- 45

 

               İlçemiz kapalı pazaryerinin 31.12.2014 tarihinde çökmesinden dolayı, ilçemiz Yenimahalle 1082 ada 4 parselde yeni kapalı pazarın kullanıma açılacak olması sebebiyle; Belediye Meclisi’nin 02.01.2012  tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin günümüz şartlarına cevap vermediğinden, hazırlanan yeni kapalı pazaryeri yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendine göre 02.01.2012 tarih ve 9 nolu meclis kararı ile kabul edilen Bozüyük Belediyesi kapalı pazaryeri yönetmeliği, günümüz koşullarına göre güncellenmiş olup yönetmeliğin Bozüyük Belediyesi Pazar yerleri yönetmeliğinin Belediye Zabıta Müdürlüğünden geldiği şekilde kabulü  yönünde görüş bildirmiştir.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

02.04.2018- 46

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 69 ada 522 nolu parselde kain 11.844,58 m² arsanın bölgenin konumu, yerleşim durumu ve bölgede öngörülen arazi ve arsa kullanım fonksiyonları, kentsel yerleşmelerde nüfus artışı ile beraber konut alanının zaruri ve faydalı bir ihtiyaç olması bununla beraber Çarşı Mahalle, 12 ada 206 parselde spor tesisi inşası yapılacak olması sebepleri ile "spor alanı" ndan "konut alanı 'nadönüştürülmesi için 69 ada 522 nolu taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Yeni Mahalle, 69 ada 522 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgede  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak Vedat Can'ın ret (taşınmazın imar planındaki fonksiyonunun spor alanı olarak korunmasının uygun olacağını düşündüğünden) oyuna karşın diğer üyelerin oy çokluğu ile   uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 12 üyenin ret  (D.A.BALTACI, E.A.YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, B.CEYHAN, İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN- (CHP Grubu; Belediyemiz için gerekli olan bir parselin meclis kararı ile şeklinin değiştirilmesi nedeniyle ret) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

02.04.2018- 47

 

            İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün doğu tarafında bulunan park alanına "Fırat Çakıroğlu" isminin verilmesine; 12 üyenin kabul (D.A.BALTACI, E.A.YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, B.CEYHAN, İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

                02.04.2018- 48

 

İlçemiz Akpınar Mahallesi, tescilli İnönü Şehitliğinin ve İnönü Şehitliğinin (İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği) koruma alanının bulunduğu bölgede İlave imar planı talebinin görüşülmesi

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Akpınar Mahallesi, 148 ada 38 nolu parselde kayıtlı taşınmazda ve taşınmaz üzerinde bulunan İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğinin koruma alanının bulunduğu bölgede  hazırlanan ilave imar planı dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        02.04.2018- 49

 

Belediyemiz tarafından 2018 yılında 2017 yılının kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin d bendi ve 68. Maddesine göre; Belediyemizin mevcut borçlarının kapatılması araç gereç alımı ve gerçekleştireceği projelerinin finansmanını sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı bankalar fonlar, kredi kuruluşları v.b. finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine 8 üyenin ret  (D.A.BALTACI, E.A.YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, B.CEYHAN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile talebin kabulüne ve gereği yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Önemli Linkler