MAYIS MECLİS KARAR ÖZETLERİ - 2

 

MAYIS MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (11.05.2018  )    

 

11.05.2018- 55

 

Belediyemizin 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile Belediyemiz Taşınır Mal Hesabına ilişkin çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince encümence görüşülmüş olup 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendine istinaden görüşülmesi görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu: 2017 yılı gelir ve gider incelemesinde;  2017 yılı gelir bütçesi 75.000.000,00 TL,  2017 yılı gider bütçesi 75.000.000,00 TL olup 2016 yılı bütçesinden 2.170.235,00 TL ödenek devri ve yıl içinde alınan 3.350.000,00 TL ek bütçe ile beraber  80.520.235,00 TL dir.  Yılsonu itibari ile 483.645,00 TL ödenek 2018 yılına devretmiş olup, 4.271.536,98 TL ödenek imha edilmiştir.   

 

                       Gider: 75.765.053,02 TL  %  94

                       Gelir : 70.052.189,34  TL  % 89 şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.

 

       2017 YILI GELİR KESİN HESABI

 

       01 Vergi Gelirleri                                       :      8.038.562,92 TL

       03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri             :   19.929.452,95 TL

       04 Alınan Bağış ve Yardımlar                   :      4.911.449,24 TL

       05 Diğer Gelirler                                         :    37.059.733,05 TL

       06 Sermaye Gelirleri                                   :         112.991,18 TL

 

       Toplam     ………………………..                  70.052.189,34 TL

 

       Yılı içinde bütçe gelirlerinden ret ve iadeler tutarı  73.959,29 TL olup,

        Net Tahsilat……………………………            69.978.230,05 TL dir.

 

       2017 YILI GİDER KESİN HESABI 2017 Yılı Harcamaları ;

 

       01 Personel Giderleri                                        :  12.110.037,73 TL

       02 Sos.Güv.Kurum.Devlet Gider Primi            :   1.951.444,66 TL

       03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     : 35.244.249,21 TL

       04 Faiz Giderleri                                              :     1.398.880,30 TL

       05 Cari Transferler                                           :    1.626.120,80 TL

       06 Sermaye Giderleri                                       :  23.215.401,42 TL

       07 Sermaye Transferleri                                   :       218.918,90 TL

 

       Toplam   ……………………………                  75.765.053,02 TL

 

 

Tahsilat 70.052.189,34 TL dir. 2017 yılı gelir gerçekleşme oranı % 89 dir. Yılı içinde tahsil edilemeyen tahakkuklardan alacağımız 20.808.629,80 TL dir. Bilançoya göre dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı vermiştir.Taşınır kesin hesap incelemesinde, taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin 18 Ocak 2007 tarih ve

 

26407 sayılı resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35. Maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.Belediyemizin 2017 yılı kesin hesap cetvelleri Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine ve Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen cetvellere uygun olduğundan komisyon incelemesi bölümünde açıklanan şekliyle kabulü yönünde görüş bildirmiştir.

 

            Plan ve Bütçe Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile Belediyemiz Taşınır Mal Hesabının, 3 üyenin ret (İ.H.DEMİR, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu ile, karar verildi.

 

11.05.2018- 56

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Emine AKSULU, Mustafa MUTAF, Ahmet MUTAF, Mehmet MUTAF ve Melahat SİYFİLLİ'nin dilekçelerine istinaden; İlçemiz Yeni Mahallesinde Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 9-10 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması için imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

İmar Komisyonu: İlçemiz Yeni Mahalle Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 9-10 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde imar planında var olan, arazide açılmamış olan 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması için hazırlatılan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak  uygun görülmediği yönünde görüş bildirmiştir.

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 1 üyenin çekimser  (M.AYTAŞ) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

           11.05.2018- 57

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 325 ada da imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle, 325 ada da bulunan taşınmazların cephe aldığı Kalıpçılar Sokak ile Aytaç Sokakta imar hattın da düzenleme yapılması için hazırlatılan  imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        11.05.2018- 58

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Burak AYDIN'ın dilekçesine istinaden; Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin;  "  Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 m. yapılabilir. " ifadesinin  yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin;  " Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 m. yapılabilir. " ifadesi korunarak; "Ayrık ikiz nizam, bitişik nizam gibi birbirine bitişecek yapılarda, mevcut yapıya göre asma katlı zemin kat yüksekliğini taşınmazın sağında ve solunda var olan bitişik taşınmazlardaki yapılara göre belirlemeye Belediye yetkilidir." ifadesinin de eklenmesinin uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 1 üyenin çekimser (V.CAN), 6 üyenin ret  (D.A.BALTACI, H.KARUK, N.KIRKAN, İ.H.DEMİR, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

11.05.2018- 59

 

  Yeni Mahalle de bulunan Cami Caddesi- Korutürk Caddesi- Gelişim Sokak kesişmesinin gerçekleştiği yerde araç trafik akışı anlamında bir düzenleme yoktur.Artan araç yoğunluğu kesişme bölgesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.Anılan bölgede kavşak düzenlemesi yapılması konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Yapılan inceleme ve araştırmalar devam etmekte olduğundan  İmar Komisyonu ek süre talebi yönünde görüş bildirmiştir.

 

Belediye olarak yolun iyileştirilmesineve gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne ve bilgi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Önemli Linkler