SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
 BOZÜYÜK BELEDİYESİ
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Yapılması Hizmet
Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/473432 1-İdarenin
Adresi : Çarsı oOMahalle Ürgenpasa Caddesi No:1 11300
BOZÜYÜK/BİLECİK
Telefon ve faks numarası : 2283146700 - 2283146705
Elektronik Posta Adresi : infogbozuyuk.bel.ir
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.t/EKAP/
internet adresi
 
2-İhale konusu hizmetin
Niteliği, türü ve miktarı : 73 adet araç ve iş makinesinin 365 gün süreli zorunlu mali
trafik sigortası yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı yer : Bozüyük Belediyesine ait araç ve iş makineleri
Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye Garajı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.10.2018 - 11:00
 
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan veilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Sigorta kurumu  veya yetkili Acentesi olduklarını gösterir belgeyi teklifleri ile sunacaktır.
 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kasımpaşa Mh.Saraycık Cd.No:59 Belediye Garajı İşletme İştirakler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kasımpaşa Mah. Saraycık Cad. NO:59 Belediye İtfaiye Garajı Toplantı Salonuadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
İstekliler teklif ettikleri bedelin 63'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Önemli Linkler